Rypin, 29.05.2023 r

Zawiadomienie

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 05.06.2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
  5. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wraz z dokumentami towarzyszącymi.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wraz z dokumentami towarzyszącymi.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

W związku z prezentacją podczas zebrania założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, na zebranie zapraszamy również w szczególności zainteresowanych przedstawicieli KGW, SOŁTYSÓW, OSP, ZHP, NGO, PES, oraz przedsiębiorców z obszaru powiatu rypińskiego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

-/ /-

Dariusz Kolczyński