Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

 

Zapraszamy na nasz coroczny cykl informacyjno-warsztatowy!!! Uczestnicy pod okiem Marty Kabacińskiej wykonają świąteczne dekoracje. My już powoli czujemy ten klimat🎄🎄

Spotkania mają na celu przybliżenie Państwu założeń i celów realizowanego przez LGD projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.
 
 
 
 

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania!


Przypominamy, że nasz cykl informacyjno-warsztatowy ma na celu przybliżenie Państwu założeń i celów realizowanego przez LGD projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, o którym więcej możecie Państwo znaleźć TUTAJ.

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

PUBLIKACJA DO POBRANIA

 

 

Publikacja zrealizowana w ramach operacji: „Podsumowanie wdrażania mechanizmu RLKS w województwie kujawsko – pomorskim w perspektywie 2014 – 2020.” przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie”

 

 

DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

 
 
 
Mamy wyniki!
 
 
Oczywiście łatwo nie było, ale Komisja spisała się dzielnie😁
Wpłynęły łącznie 144 prace:
 
klasy 0-1 - 43
klasy 2-4 - 43
klasy 5-6 - 43
klasy 7-8 - 15
 
NAGRODY OTRZYMUJĄ:
Maja Guzowska, Radziki Duże, klasa 1
Maria Jaworska, Tomkowo, klasa 1
Milena Derkowska, Radziki Duże, klasa 1
Laura Fosińska, Czumsk Duży, klasa 2
Maja Kucharska, Kiełpiny, klasa 3
Lena Borysiak, Ruszkowo, klasa 5
Nadia Koszal, Czumsk Duży, klasa 5
Martyna Barczewska, Radziki Duże, klasa 5
Nikola Trojanowska, Kosiory, klasa 6
Wiktoria Skibicka, Czumsk Mały, klasa 8
Natalia Niedbalska, Sosnowo, klasa 7
Iga Dudkiewicz, Wąpielsk, klasa 7
 
 
WYRÓŻNIENIA OTRZYMUJĄ:
Maja Sztuczka, Giżynek, klasa 4
Amelia Chmielewska, Bielawki, klasa 4
Julia Romanowska, Ugoszcz, klasa 6
Paweł Kwiatkowski, Giżynek, klasa 6
Julia Wiśniewska, Brzuze, klasa 6
Wojciech Wiśniewski, Kiełpiny, klasa 7
Lena Rochnowska, Ugoszcz, klasa 7
Hubert Zaborowski, Brzeszczki Małe, klasa 8
 
 
GRATULUJEMY!!!
 
 
😁 Zapraszamy po odbiór nagród od piątku 27.10.2023r. 😁
 
 
 Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”
 
 

 

 

DO POBRANIA

- Deklaracja uczestnictwa

- Regulamin konkursu

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

Rypin, 24 sierpnia 2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD - DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW NR 1/2023 - Aktywność ludzi młodych

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr 1/2023 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-448/23) o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwołuję posiedzenie Rady w dniu 29 sierpnia 2023 roku (wtorek) o godz. 13:30 w biurze LGD ul. Koszarowa 3/5A, Rypin, 87-500 Rypin.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności.

3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2023 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-448/23) w zakresie Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:

a. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);

b. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć).

6. Ocena zgodności projektu z LSR – podjęcie stosownych uchwał.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.

8. Ocena projektów pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.

11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 24 sierpnia 2023 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

  

     Mrowińska Magdalena

                 -//-

     Przewodnicząca Rady

Rypin, 22.06.2023 r

Zawiadomienie

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30.06.2023 r. (piątek) o godz. 11:00 sala konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022 – podjęcie uchwał.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Prezes Zarządu
-/ /-
Dariusz Kolczyński

Rypin, 19.06.2023 r

Zawiadomienie

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30.06.2023 r. (piątek) o godz. 13:00 sala konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022 – podjęcie uchwał.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Prezes Zarządu
-/ /-
Dariusz Kolczyński

Rypin, 29.05.2023 r

Zawiadomienie

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 05.06.2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
  5. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wraz z dokumentami towarzyszącymi.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wraz z dokumentami towarzyszącymi.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

W związku z prezentacją podczas zebrania założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, na zebranie zapraszamy również w szczególności zainteresowanych przedstawicieli KGW, SOŁTYSÓW, OSP, ZHP, NGO, PES, oraz przedsiębiorców z obszaru powiatu rypińskiego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

-/ /-

Dariusz Kolczyński