W dniu 29 sierpnia 2019 roku przedstawiciele Zarządu „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” podpisali umowę Umowa o dofinansowanie i realizują Projekt grantowy „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze objętym LSR poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw” nr RPKP.07.01.00-04-0024/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi 2 105 263,16 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 2 000 000,00 zł co stanowi: nie więcej niż: 95,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Projekt zakłada, iż wsparcie otrzyma 20 mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru działania LSR.