Komunikat z dnia 15.12.2022 r. - informujemy, iż w związku z otrzymanymi od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego uwagami do dokumentacji naboru nr 2/2022 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poniżej publikujemy uchwałę nr EFRROW/XVII/315/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr EFRROW/XVI/314/22 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2022 a także protokół z obiegowego przyjęcia uchwały.
Zakres korekty:
 w uchwale nr EFRROW/XVI/314/22 z dnia 13.07.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2022 na działanie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.” stwierdzono błędy w kwotach krajowego wkładu publicznego oraz w kwotach pomniejszających limit naboru w stosunku do WoPP nr 04/I/2022 (Wnioskodawca – Gmina Brzuze) oraz 05/I/2022 (Wnioskodawca Gmina Miasta Rypin):
a) W pozycji nr 4 na liście operacji wybranych:
Było:
Krajowy wkład publiczny: 85 469,22
Kwota pomniejszająca limit naboru: 234 999,22
Powinno być:
Krajowy wkład publiczny: 85 469,21
Kwota pomniejszająca limit naboru: 234 999,21
b) W pozycji nr 5 na liście operacji wybranych:
Było:
Krajowy wkład publiczny: 125 748,87
Kwota pomniejszająca limit naboru: 345 748,87
Powinno być:
Krajowy wkład publiczny: 125 748,86
Kwota pomniejszająca limit naboru: 345 748,86

W dniu 13 lipca 2022 r. w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w Rypinie o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2022 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji z ramach LSR zamieszczamy:
• listę operacji zgodnych z LSR,
• listę operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków),
• protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.
Jednocześnie informujemy że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji (zgodnie z Art. 22 ustawy RLKS).
Protest przysługuje w przypadku:
1. uzyskania negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
2. nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru operacji, albo
3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Wymogi formalne protestu:
Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
1. oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
2. oznaczenie wnioskodawcy;
3. numer wniosku;
4. wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub
5. wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,
6. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
7. wskazanie zarzutów w zakresie ustalonej przez LGD niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem,
8. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 2/2022 - pobierz
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) - nabór 2/2022 (uchwała zmieniająca, opublikowana 15.12.2022 r.) - pobierz

2a. Protokół z głosowania w trybie obiegowym - korekta uchwały w wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego - pobierz

Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) - nabór 2/2022 – pobierz (nieaktualna)
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły - nabór 2/2022 - pobierz
4. Protokół komisji skrutacyjnej - pobierz
5. Wzór protestu - pobierz