poziom kolor EFS

 

Logo LGD GDRP 3

 Rypin, 12 grudnia 2019 r.
(Miejscowość i data)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: V/RPO/EFS/2019

Typ projektu: TYP 1.DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:
B) ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY :

Cel ogólny: Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r
Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.
Przedsięwzięcie: Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejski Fundusz Społeczny

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

Załączniki i materiały dodatkowe:

 

1       Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS;

2      Kryteria oceny i wyboru projektu objętego grantem w ramach projektu grantowego ” Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);

3       Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych   „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny;

4       Wniosek o powierzenie grantu (odzwierciedlenie formularza wniosku z generatora);

5       Umowa o powierzenie grantu wraz z załącznikami (.zip);

6       Katalog stawek maksymalnych;

7       Karta oceny zgodności projektu z LSR;

8       Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru;

9       Wniosek o rozliczenie grantu (wzór);

10     Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;

11     Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

12     Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS;

13     Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”;

 

GENERATOR WNIOSKÓW

(nalezy utworzyć konto, następnie zalogować się, wpisać nazwę/tytuł wniosku i kliknąć "UTWÓRZ NOWY WNIOSEK". Wniosek pojawi się na liście MOJE WNIOSKI, wtedy nalezy wybrać ikonę "Wniosek do edycji" i przystąpić do wypełniania)

poziom kolor EFS

Logo LGD GDRP 3

Rypin, 12 grudnia 2019 r.

(Miejscowość i data)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: V/RPO/EFS/2019

Typ projektu: TYP 1.DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: 
B) ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

 Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

        

ZAKRES TEMATYCZNY :

         Cel ogólny: Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r

         Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region             Północ” do 2023r.

         Przedsięwzięcie: Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

               

            SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

               

            Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejski Fundusz Społeczny