Rypin, 19.06.2023 r

Zawiadomienie

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30.06.2023 r. (piątek) o godz. 13:00 sala konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022 – podjęcie uchwał.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Prezes Zarządu
-/ /-
Dariusz Kolczyński