Rypin, 24 sierpnia 2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD - DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW NR 1/2023 - Aktywność ludzi młodych

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr 1/2023 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-448/23) o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwołuję posiedzenie Rady w dniu 29 sierpnia 2023 roku (wtorek) o godz. 13:30 w biurze LGD ul. Koszarowa 3/5A, Rypin, 87-500 Rypin.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności.

3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2023 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-448/23) w zakresie Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:

a. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);

b. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć).

6. Ocena zgodności projektu z LSR – podjęcie stosownych uchwał.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.

8. Ocena projektów pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.

11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 24 sierpnia 2023 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

  

     Mrowińska Magdalena

                 -//-

     Przewodnicząca Rady